praktiske oplysninger

Aktiviteter og arrangementer. Der betales et månedligt beløb til underholdning, udflugter, fester, m.m. Aktiviteterne foregår i dagligstuen.

Bruger- og pårørende Råd. I flg. Lov om Social Service § 112 a er der nedsat et Bruger- og pårørende råd, der har til opgave at repræsentere beboernes interesser.

En beboerrepræsentant deltager i bestyrelsesmøderne på Plejehjemmet Ellen Marie og er beboernes talerør.

Fodpleje. Fodpleje kan foregå på Plejehjemmet Ellen Marie. Man vælger selv, hvilken fodterapeut der ønskes (se evt. på opslagstavlen i stueplan). Fodpleje aftales med plejepersonalet. Hvis De er berettiget til helbredstillæg, kan der søges om tilskud til fodpleje efter kommunens anvisning.

Forplejning. Alle måltider kan købes på plejehjemmet. Middagsmaden kan ikke fravælges.
Der betales et fast månedligt beløb for mad og drikkevarer. Kapselvarer, cider og vin er ikke inkluderet.
Afbestilling af mad, skal senest ske dagen før.

Lægeordinerede diæter har samme pris som almindelig fuldkost.

Gæster er velkomne til at spise med, men vi beder om tilmelding senest dagen før. Prisen er den samme som for beboerne.

Frisøren kommer på Plejehjemmet Ellen Marie hver tirsdag formiddag. Afregning aftales med frisøren.

Fysioterapi. Behandling af fysioterapeut er lægeordineret, fysioterapeuten kommer på Plejehjemmet Ellen Marie efter aftale.

Hjælpemidler har beboerne som regel med fra hjemkommunen. Plejehjemmet Ellen Marie stiller almindelige hjælpemidler til rådighed som lift og seng. Ved behov for yderligere hjælpemidler, retter plejepersonalet henvendelse til kommunens ergoterapeut.

Handikapkørsel kan søges hos Movia. Det er beboeren selv eller dennes pårørende der ansøger om kørsel.

Kørselsordning til sygehuse, speciallæger og ambulatorier. Personalet på Plejehjemmet Ellen Marie er behjælpelige med bestilling af befordring i henhold til gældende retningslinjer.

Indkøb. Personalet kan efter aftale, hjælpe med små indkøb for beboere som ikke har pårørende i nærheden.

Indboforsikring. Der er mulighed for at blive tilsluttet plejehjemmets indboforsikring. Indbo vil være dækket med op til kr. 20.000 for brand- og vandskade, mens erstatning for tyveri kræver, at der har været tegn på indbrud i boligen.
Vær opmærksom på at Plejehjemmet Ellen Marie ikke dækker skader på løsøre, der ved hændeligt uheld, forvoldes af personale

Licens. De kan have eget fjernsyn og radio med, og skal ved indflytning selv meddele flytning til licenskontoret. De kan søge om nedsættelse eller fritagelse for radio- og TV licens. Dette skal via kommunen.
De er velkommen til at også at benytte hjemmets fjernsyn i fællesstuen.

Linned, vi lejer sengelinned og håndklæder udefra.

Liftbus, Plejehjemmet Ellen Marie har egen bus med lift, som kan benyttes til udflugter, byture m.m.

Læge. Gilleleje Lægecenter fungerer som plejehjemslæge. Som beboer har man dog mulighed for at vælge anden læge.

Maden på Ellen Marie, er hjemmelavet og varieret. Der serveres hver dag varm mad til frokost og smørrebrød til aften. Beboerne er selv med til at bestemme, hvad der serveres.

Marieposten udkommer hver måned og indeholder menuplan, aktivitetskalender, læserbreve, artikler og meget mere.
Både pårørende og beboere er meget velkomne til at skrive til bladet, ved henvendelse til redaktionen.

Mærkedage. Fødselsdage og andre begivenheder, kan holdes på Plejehjemmet Ellen Marie. Traktement, borddækning, pris m.m., kan aftales med personalet i køkkenet. Når beboernes eget service bruges, påhviler det beboere og pårørende selv at sørge for opvask og oprydning.
Pårørende der ønsker at have beboere på ferie eller besøg f.eks. i julen, bedes give både beboere og personalet besked i god tid. Især fordi forventningens glæde ofte er ligeså stor som oplevelsen, men også af planlægningsmæssige grunde.

Nødkald. Alle boliger har installeret et nødkaldeanlæg i stuen, samt en bærbar nødkaldssender. Vedligehold af nødkaldssender betales sammen med telefon.

Pensionsudbetaling, alle pensionister som bor på plejehjem, får deres pension udbetalt, og skal derfor betale for de serviceydelser som plejehjemmet kan levere. Det drejer sig om obligatoriske ydelser som husleje, varme og el.
Derudover betales for en servicepakke som indeholder rengøringsartikler, vask af tøj, leje af linned, toilet- og hudplejeartikler, vinduespudsning, forsikring samt forplejning.
Hvilke ydelser den enkelte beboer har brug for, træffes der aftale om i samarbejde med de pårørende og personalet. Nogle ydelser er obligatoriske og kan ikke fravælges.
Alle ydelser betales forud. Modregning for ydelser der ikke er modtaget, vil foregå i den følgende måned.
Aftaler kan ændres fra måned til måned.

Personlig pleje er gratis for beboeren.

Gudstjeneste, der holdes jævnligt gudstjeneste på Plejehjemmet Ellen Marie.

Rengøring er gratis for beboeren, men man skal betale for rengøringsartiklerne som personalet sørger for. Det er påbudt at bruge miljøvenlige rengøringsmidler.

Sygeplejeartikler, alle nødvendige sygeplejeartikler såsom kateterposer, katetre, sprøjter, de fleste forbindinger, bleer og lign. er gratis for beboeren. Plejepersonalet ansøger om bevillinger via læge og kommune.

Sygesikring, man har sit eget sygesikringsbevis, og er man medlem af sygeforsikringen Danmark, tilrådes det at bibeholde forsikringen.

Tandlæge, man kan visiteres til omsorgstandpleje hvis betingelserne hertil er opfyldt. Det koster et mindre beløb pr. mdr. og omfatter regelmæssig undersøgelse, forebyggelse og nødvendig behandling. Hvis man ønsker egen tandlæge, er der frit valg efter gældende regler.

Telefon. I alle lejligheder er der telefonstik. Telefonen sættes i stikket og virker straks. Hver lejlighed har eget telefonnummer og der betales en fast pris pr. måned for både abonnement og samtaler.

Toiletartikler, der er delvis egenbetaling på toiletartikler. Standardpakken som indeholder håndsæbe, vaskeklude, toiletpapir mv. er indregnet i den månedlige betaling.

Vaskeriet, vasker beboernes tøj. Alt beboernes tøj bliver mærket med bolignummer, så det efter vask kommer tilbage til den rette. Ved indflytning afleveres tøjet til personalet, som sørger for mærkning. Når beboerne får nyt tøj, bedes de pårørende lægge tøjet i en plastpose med navn på, og aflevere det til personalet, som vil sørge for mærkning.
Sarte tekstiler, som fx uld og silke, vaskes ikke i vaskeriet. Det skal beboer eller pårørende sørge for.

Vinduespudsning. Plejehjemmet Ellen Marie har tilknyttet en vinduespudser, som kommer mindst 4 gange om året. Udgifter til rengøring af fællesområdernes vinduer fordeles ligeligt mellem hver bolig.

Værdigenstande. Med hensyn til værdipapirer og smykker, henvises til beboers egen bank, hvor den enkelte selv kan lejes en boks.

Rygepolitik. Beboerne må ryge i egne boliger. Det tages i hvert enkelt tilfælde op til overvejelse, om rygningen af sikkerhedsmæssige årsager skal ske under opsyn.
Det kan være nødvendigt i forhold til arbejdsmiljø, at installere luftrenser i boligen.

Afslutning
Vi håber at ovenstående information kan give svar på nogle af de mange spørgsmål vi ved vil komme. Ønsker de yderligere oplysninger, er de meget velkommen til at ringe eller kontakte os personligt.

Klageadgang
Såfremt de leverede ydelser ikke svarer til det lovede og forventede, er De velkommen til at rette skriftlig henvendelse til forstanderen.

Sidebar
Sidebar
48 30 03 65 Find hjem

Kontakt